OPŁATY - Przedszkole nr 2

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU
Przedszkole 2 i 22

Informujemy, że od dnia 1.12.2022 wszystkie zgłoszenia dotyczące Gdańskiej Platformy Edukacyjnej należy kierować wyłącznie poprzez formularz Helpdesk

 • Ubezpieczyciela dzieci w zakresie NNW

  25.09.2020
  Ubezpieczenie dzieci
  Rada Rodziców wybrała ubezpieczyciela dzieci w zakresie NNW. Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku.
  czytaj dalej: Ubezpieczyciela dzieci w zakresie NNW
 • Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

  28.08.2020
  Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

  1)opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

  2)opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu wzakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

  3)stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym9,50

  4)w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,

  5)opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na dwa indywidualne rachunki bankowe:z tytułu opieki nad dzieckiem i żywienia; numery rachunków zostaną podane w pierwszych dniach września, datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

  6)w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz ztytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

  7)w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości wopłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

  8)w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

  9)do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniuegzekucyjnym w administracji,

  10)za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,

  11)wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych,

  12)w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,

  13)zwolnień oraz zniżekz opłat za korzystanie z przedszkoladokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Rady Miasta Gdańskaw sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

   

  czytaj dalej: Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021
 • Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

  18.03.2020

  Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

  1. 1)  opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

  2. 2)  opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:
   dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

  3. 3)  stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym –7,50 zł

  4. 4)  w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,

  5. 5)  opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na rachunki bankowe:

   żywienie ,opieka:    każde dziecko posiada indywidualny numer konta    Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby

   sprawującej pieczę zastępczą,

  • 6)  w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

  • 7)  w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

  • 8)  w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osobysprawującej pieczę zastępczą,

  1. 6)  w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

  2. 7)  w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

  3. 8)  w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

  4. 9)  do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  5. 10)  za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,

             11)wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych,

  1. 12)  w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,

  2. 13)  zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska.

  czytaj dalej: Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020
 • RACHUNKI BANKOWE

  11.12.2019
  RACHUNKI BANKOWE
  Przedszkole Nr 2 w Gdańsku
  80-107 Gdańsk, Malczewskiego 31

  Opłata za żywienie:    każde dziecko ma indywidualny numer kont
  Opłata za opiekę:      

  W opisie przelewu należy podać: Nazwisko i imię dziecka

  Opłaty należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia miesiąca.

  Kasa czynna do 10 dnia każdego miesiąca:
  poniedziałek 6:00 – 8:30       wtorek - piątek 7:30 – 8:30

  Czas pracy przedszkola: 6:00 – 17:00
  Bezpłatna opieka w godzinach: 8:00 – 13:00
  Dzienna stawka żywieniowa:7,50 zł

  Zwolnienie z opłaty stałej:
  Dzieci urodzone w roku 2013
  − Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
  − Dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
  − Dzieci matek lub ojców mieszkających w domu samotnych matek z dziećmi lub w schronisku
  − Dzieci bezdomnych kobiet, które uczęszczają do przeszkoli miejskich

  Obniżenie opłaty stałej:
  Gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
  obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za pobyt stanowi odpowiednio
  − 80% za pierwsze dziecko,
  − 40% za drugie dziecko

  czytaj dalej: RACHUNKI BANKOWE
 • 20.11.2018

  Rachunki bankowe

  czytaj dalej:
 • Informacja o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

  20.09.2018

  ...

  czytaj dalej: Informacja o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019
powrót do góry