OKRO

10.11.2020

Na terenie Miasta Gdańska działa Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO, który obejmuje opieką dzieci do ukończenia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Ośrodek między innymi udziela wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola lub uzupełnia realizację IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego) przygotowanego przez zespół w przedszkolu, w zakresie ilości lub rodzaju potrzebnych dziecku działań wspomagających, lub też wskazuje potrzebne dziecku i rodzicom/opiekunom podmioty świadczące specjalistyczne wsparcie poza placówką, do której dziecko uczęszcza.

Ośrodek funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. ks. Mariana Góreckiego 16, tel. 58 343 03 21.

czytaj dalej: OKRO