Aktualności - Przedszkole nr 2

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU
Przedszkole 2 i 22

Informujemy, że od dnia 1.12.2022 wszystkie zgłoszenia dotyczące Gdańskiej Platformy Edukacyjnej należy kierować wyłącznie poprzez formularz Helpdesk

 • Odpłatności za przedszkole za miesiąc kwiecień 2020 i deklaracje kontynuacji

  01.04.2020

  PRZEDSZKOLE NR 2 W GDAŃSKU

  Gdańsk, 01.04.2020 r.

  KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

  OPŁATY
  Opłaty za przedszkole za miesiąc kwiecień 2020 będą naliczone w dniu
  odwieszenia zajęć. Rodzice będą dokonywali wpłat po powrocie dzieci
  do przedszkola.


  DEKLARACJE
  Rodzice dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu proszeni są
  o wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną deklaracji dotyczącej
  godzin pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.
  Prosimy o wpisywanie pełnych godzin. W przypadku rodzeństwa
  deklaracje składamy osobno na każde dziecko.
  Podpisane deklaracje można również wrzucać do skrzynki na listy
  zawieszonej na ogrodzeniu przedszkola.


  Link do deklaracji https://drive.google.com/open?id=12DH3EwAv5LaV7_Ul3Em2CHSOuY40VG4B

  czytaj dalej: Odpłatności za przedszkole za miesiąc kwiecień 2020 i deklaracje kontynuacji
 • REKRUTACJA - KOMUNIKAT Z DNIA 24.03.2020

  24.03.2020

  24.03.2020

  REKRUTACJA - KOMUNIKAT 

  DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2 W GDAŃSKU 

  W dniach od 25.03.2020 od godz. 8:00 do 31.03.2020 do godz. 15:00 należy złożyć elektronicznie na adres: 

  sekretariat@pr2.edu.gdansk.pl 

  lub osobiście (wrzucając do skrzynki listowej zawieszonej na ogrodzeniu przy furtce wejściowej do przedszkola) 

  wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną deklarację dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

  UWAGA: Jeśli rodzic dziecka zakwalifikowanego nie złoży w terminie do dnia 31.03.2020 r. deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu, to dziecko nie zostanie przyjęte na nowy rok szkolny. 

  W razie pytań kontakt telefoniczny: 58 302 14 72 lub 513 715 983 

  Link do listy zakwalifikowanych https://drive.google.com/open?id=1bOp_enRjnQOoPNjszMgmYqF3RClFzEWZ

  Link do listy przyjetych i nieprzyjetych https://drive.google.com/file/d/1WuCugLcK6GvZOKiaW1AXo3AbaJ1URGkO/view?usp=sharing 

  Link do deklaracji https://drive.google.com/open?id=12DH3EwAv5LaV7_Ul3Em2CHSOuY40VG4B


  czytaj dalej: REKRUTACJA - KOMUNIKAT Z DNIA 24.03.2020
 • Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

  18.03.2020

  Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

  1. 1)  opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

  2. 2)  opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:
   dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

  3. 3)  stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym –7,50 zł

  4. 4)  w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,

  5. 5)  opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na rachunki bankowe:

   żywienie ,opieka:    każde dziecko posiada indywidualny numer konta    Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby

   sprawującej pieczę zastępczą,

  • 6)  w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

  • 7)  w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

  • 8)  w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osobysprawującej pieczę zastępczą,

  1. 6)  w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

  2. 7)  w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

  3. 8)  w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

  4. 9)  do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  5. 10)  za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,

             11)wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych,

  1. 12)  w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,

  2. 13)  zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska.

  czytaj dalej: Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020
 • Uwaga

  „Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów gdańskich szkół i placówek oświatowych,

  za nami pierwszy dzień pełnego zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach. W obecnej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji cieszy ogromna mobilizacja całej społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów i oczywiście Państwa w celu jak najlepszego wykorzystania najbliższego czasu. Kluczowe jest podtrzymanie bieżącej komunikacji, wzajemne wsparcie. Jest to również czas, podczas którego możliwe jest utrwalenie dotychczas nabytej wiedzy i umiejętności, jak również rozwijanie umiejętności i talentów. Wszyscy musimy pamiętać, że dostępne narzędzia nie zastępują realizacji podstawy programowej i stanowią tylko wsparcie, a nie zastępstwo w okresie zawieszenia zajęć szkolnych. 

  Duża aktywność wiąże się z kolejnymi, technicznymi wyzwaniami. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dostępnymi narzędziami edukacji online, zwłaszcza w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, mogły wystąpić czasowe trudności z dostępem do aplikacji, w tym również narzędzi Microsoft Teams, wynikające z jednoczesnej próby odzyskania dostępu do konta przez dużą grupę użytkowników. Wielu uczniów nie korzystało na co dzień z możliwości projektu GPE z czego mogą wynikać obecne chwilowe trudności. W takiej sytuacji zalecamy cierpliwość i ponowną próbę w późniejszym czasie. Na stronach www wszystkich gdańskich szkół i placówek oświatowych umieszczone zostały zarówno szczegółowe instrukcje odzyskania dostępu do konta, dla tych użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie korzystali z dostępnych narzędzi GPE, jak również prezentacja dotycząca aplikacji Microsoft Teams.

  Wykorzystywaną przez wielu nauczycieli aplikację MS Teams można pobrać na komputer i urządzenie mobilne korzystając m. in. z tego linku:

  https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

  Zapewniam, że wszelkie ewentualne problemy z funkcjonowaniem GPE są na bieżąco monitorowane i rozwiązywane przez zespół Gdańskiego Centrum Informatycznego.”

  Z wyrazami szacunku

  Grzegorz Kryger

  czytaj dalej: Uwaga
 • Gra na temat migracji

  18.12.2019
  czytaj dalej: Gra na temat migracji
 • RACHUNKI BANKOWE

  11.12.2019
  RACHUNKI BANKOWE
  Przedszkole Nr 2 w Gdańsku
  80-107 Gdańsk, Malczewskiego 31

  Opłata za żywienie:    każde dziecko ma indywidualny numer kont
  Opłata za opiekę:      

  W opisie przelewu należy podać: Nazwisko i imię dziecka

  Opłaty należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia miesiąca.

  Kasa czynna do 10 dnia każdego miesiąca:
  poniedziałek 6:00 – 8:30       wtorek - piątek 7:30 – 8:30

  Czas pracy przedszkola: 6:00 – 17:00
  Bezpłatna opieka w godzinach: 8:00 – 13:00
  Dzienna stawka żywieniowa:7,50 zł

  Zwolnienie z opłaty stałej:
  Dzieci urodzone w roku 2013
  − Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
  − Dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
  − Dzieci matek lub ojców mieszkających w domu samotnych matek z dziećmi lub w schronisku
  − Dzieci bezdomnych kobiet, które uczęszczają do przeszkoli miejskich

  Obniżenie opłaty stałej:
  Gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
  obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za pobyt stanowi odpowiednio
  − 80% za pierwsze dziecko,
  − 40% za drugie dziecko

  czytaj dalej: RACHUNKI BANKOWE
 • List prezydent Dulkiewicz do rodziców

  04.04.2019

  ...

  czytaj dalej: List prezydent Dulkiewicz do rodziców
 • ZAPROSZENIE - WOŚP w SP1

  03.01.2019
  czytaj dalej: ZAPROSZENIE - WOŚP w SP1
 • Foto

  Budynek i plac zabaw

  czytaj dalej: Foto
powrót do góry